Formulář 01 - Oznámení předběžných informací

Název formuláře Oznámení předběžných informací


Směrnice 2004/18/ES

ODDÍL I: VEŘEJNÝ ZADAVATEL

I.1) NÁZEV, ADRESA A KONTAKTNÍ MÍSTA
Úřední název:
Ministerstvo práce a sociálních věcí
Identifiakční číslo:
00551023
Poštovní adresa:
Na Poříčním právu 376/1
Obec:
Praha 2
PSČ:
128 01
Stát:
CZ
Kontaktní místo:
Tel.:
+420 950192760
K rukám:
Jana Jandová
       
E-mail:
jana.jandova@mpsv.cz
Fax:
Internetové adresy (jsou-li k dispozici)
Obecná adresa veřejného zadavatele (URL):
http://www.mpsv.cz/cs/
Adresa profilu kupujícího (URL):
https://mpsv.ezak.cz/profile_display_2.html
Další informace lze získat:
 

I.2) DRUH VEŘEJNÉHO ZADAVATELE
 
 

I.3) HLAVNÍ PŘEDMĚT ČINNOSTI

I.4) ZADÁNÍ ZAKÁZKY JMÉNEM JINÝCH VEŘEJNÝCH ZADAVATELŮ
Veřejný zadavatel zadává zakázky jménem jiných veřejných zadavatelů
(pokud ano, další informace o těchto veřejných zadavatelích je možno uvést v příloze A)

ODDÍL II.A: PŘEDMĚT ZAKÁZKY - STAVEBNÍ PRÁCE

II.1) NÁZEV PŘIDĚLENÝ ZAKÁZCE VEŘEJNÝM ZADAVATELEM
 
II.2) DRUH ZAKÁZKY A MÍSTO PROVEDENÍ STAVEBNÍCH PRACÍ
Hlavní místo plnění:
Kód NUTS Kód NUTS
Kód NUTS Kód NUTS
 
II.3) INFORMACE O RÁMCOVÉ SMLOUVĚ
Oznámení se týká uzavření rámcové smlouvy
 
II.4) STRUČNÝ POPIS PŘEDMĚTU A ROZSAHU STAVEBNÍCH PRACÍ
(je-li známo, pouze číselné údaje) uveďte předpokládanou hodnotu bez DPH:
Měna:
nebo
rozsah: mezi
a
Měna:
 
Části zakázky (pro údaje o částech zakázky použijte přílohu B tolikrát, kolik je částí zakázky)
Rozdělení zakázky na části:
 
 
 
II.5) SPOLEČNÝ SLOVNÍK PRO VEŘEJNÉ ZAKÁZKY (CPV)
 
Hlavní slovník
Doplňkový slovník (je-li to relevantní)
Hlavní předmět
 
Další předměty
 
 
 
 
 
II.6) PŘEDPOKLÁDANÉ DATUM ZAHÁJENÍ ZADÁVACÍHO ŘÍZENÍ A DOBA TRVÁNÍ ZAKÁZKY
Předpokládané datum zahájení zadávacího řízení (je-li známo)
(dd/mm/rrrr)
Doba trvání v měsících:
nebo dnech:
(ode dne zadání zakázky)
nebo Předpokládané datum (je-li známo)
     
zahájení stavebních prací
(dd/mm/rrrr)  
dokončení stavebních prací
(dd/mm/rrrr)  
 
II.7) INFORMACE O DOHODĚ O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH (GPA)
Na zakázku se vztahuje Dohoda o veřejných zakázkách (GPA)
 
 
II.8) DALŠÍ INFORMACE (je-li to relevantní)

ODDÍL II.B: PŘEDMĚT ZAKÁZKY - DODÁVKY NEBO SLUŽBY

II.1) NÁZEV PŘIDĚLENÝ ZAKÁZCE VEŘEJNÝM ZADAVATELEM
Dodávky potravinové a materiální pomoci hrazené z Fondu evropské pomoci nejchudším osobám II.
 
II.2) DRUH ZAKÁZKY A MÍSTO DODÁVKY NEBO PLNĚNÍ
(vyberte pouze jednu kategorii - dodávky nebo služby - která nejlépe odpovídá konkrétnímu předmětu zakázky nebo nákupu(ů))
Kategorie služeb: č. (pro kategorie služeb viz příloha C1)
Hlavní místo plnění nebo dodání:
Kód NUTS
CZ0
Kód NUTS
Kód NUTS
Kód NUTS
 
II.3) INFORMACE O RÁMCOVÉ SMLOUVĚ
Oznámení se týká uzavření rámcové smlouvy:
 
II.4) STRUČNÝ POPIS PŘEDMĚTU A ROZSAHU ČI HODNOTY DODÁVEK NEBO SLUŽEB (pro každou kategorii služeb)
Předmětem veřejné zakázky jsou dodávky základních potravin, hygienických potřeb, základních domácích potřeb a další materiální pomoci, a to včetně dopravy na určená místa plnění. Dodávky budou obsahovat např. masové konzervy, instantní pokrmy, luštěniny, rýže, těstoviny, mýdlo, šampon, potřeby na holení, hygienické potřeby, plenky, nádobí, prostředky na úklid, ručníky, ponožky, spodní prádlo.
(je-li známo, pouze číselné údaje) uveďte předpokládanou hodnotu bez DPH:
Měna:
 
nebo rozsah: mezi
a
 
 
 
Měna:
 
Části zakázky (pro údaje o částech zakázky použijte přílohu B tolikrát, kolik je částí zakázky)
Rozdělení zakázky na části:
 
 
 
II.5) SPOLEČNÝ SLOVNÍK PRO VEŘEJNÉ ZAKÁZKY (CPV)
 
Hlavní slovník
Doplňkový slovník (je-li to relevantní)
Hlavní předmět
15000000-8
 
Další předměty
33700000-7
39000000-2
18000000-9
 
 
 
 
 
II.6) PŘEDPOKLÁDANÉ DATUM ZAHÁJENÍ ZADÁVACÍHO ŘÍZENÍ (je-li známo)
(dd/mm/rrrr)
 
II.7) INFORMACE O DOHODĚ O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH (GPA)
Na zakázku se vztahuje dohoda o veřejných zakázkách (GPA)
 
 
II.8) DALŠÍ INFORMACE (je-li to relevantní)
V souladu s § 86 odst. 2 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, jako součást tohoto předběžného oznámení níže zadavatel uvádí odůvodnění účelnosti veřejné zakázky. Toto odůvodnění účelnosti veřejné zakázky se zároveň řídí prováděcí vyhláškou Ministerstva pro místní rozvoj č. 232/2012 Sb., o podrobnostech rozsahu odůvodnění účelnosti veřejné zakázky a odůvodnění veřejné zakázky:

a) Popis potřeb, které mají být splněním veřejné zakázky naplněny
Cílem realizace veřejné zakázky je pořízení potravinové a materiální pomoci v rámci projektů OP PMP pro partnerské organizace, dle parametrů stanovených v zadávacích podmínkách. Partnerské organizace následně zajistí distribuci této pomoci osobám z cílové skupiny, čímž budou naplňovány aktivity projektů OP PMP realizovaných MPSV. Cílovou skupinou projektů OP PMP jsou materiálně deprivované rodiny s dětmi, osoby bez domova, osoby ohrožené ztrátou bydlení, neúplné rodiny s nízkou pracovní intenzitou, a další osoby ve vážné sociální nouzi.

b) Popis předmětu veřejné zakázky
Předmětem veřejné zakázky jsou dodávky základních potravin, hygienických potřeb, základních domácích potřeb a další materiální pomoci, a to včetně dopravy na určená místa plnění. Dodávky budou obsahovat např. masové konzervy, instantní pokrmy, luštěniny, rýže, těstoviny, mýdlo, šampon, potřeby na holení, hygienické potřeby, plenky, nádobí, prostředky na úklid, ručníky, ponožky, spodní prádlo.

c) Popis vzájemného vztahu předmětu veřejné zakázky a potřeb zadavatele
Jedná se o plnění potřebné pro realizaci projektů z Operačního programu potravinové a materiální pomoci. Plněním veřejné zakázky budou realizovány úkoly vyplývající z nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 223/2014, tj. podpora sociální soudržnosti, posílení sociálního začlenění, napomáhání vymýcení chudoby v ČR, zmírnění nejhorších forem chudoby pomocí intervencí nefinanční povahy. Dodávky potravinové a materiální pomoci budou směřovat k potlačování chudoby prostřednictvím intervence v oblasti potravinové deprivace, materiální deprivace u rodin s dětmi ve vážné sociální nouzi, materiální deprivace osob bez domova, osob ohrožených ztrátou bydlení a osob ve vážné sociální nouzi.

d) Předpokládaný termín splnění veřejné zakázky
Tři roky od podpisu rámcových smluv (předpoklad 9/2019).
-------------------------------------- (použijte tento oddíl tolikrát, kolikrát bude třeba --------------------------------------
- ale nesměšujte dodávky a služby v části II.2)


ODDÍL III: PRÁVNÍ, EKONOMICKÉ, FINANČNÍ A TECHNICKÉ INFORMACE

III.1) PODMÍNKY VZTAHUJÍCÍ SE K ZAKÁZCE
III.1.1) Hlavní podmínky financování a platební podmínky, případně odkaz na příslušná ustanovení, která tyto podmínky upravují: (je-li známo, informace uveďte pouze v případě zakázek na stavební práce)
 
III.2) PODMÍNKY ÚČASTI
III.2.1) Informace o vyhrazených zakázkách (je-li to relevantní)

ODDÍL VI: DOPLŇUJÍCÍ INFORMACE

VI.1) INFORMACE O FINANCOVÁNÍ Z PROSTŘEDKŮ EVROPSKÉ UNIE
Zakázka se vztahuje k projektu a/nebo programu financovanéu z prostředků Evropské unie
 
(pokud ano) uveďte odkaz na tyto projekty a/nebo programy:
z Operačního programu Potravinové a materiální pomoci (OP PMP) v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 223/2014
 
VI.2) DALŠÍ INFORMACE (je-li to relevantní):
INFORMACE O KONÁNÍ PŘEDBĚŽNÉ TRŽNÍ KONZULTACE

Ministerstvo práce a sociálních věcí (dále jen „zadavatel“) připravuje zadávací řízení na veřejnou zakázku zadávanou v otevřeném nadlimitní řízení: „Dodávky potravinové a materiální pomoci hrazené z Fondu evropské pomoci nejchudším osobám II.“.

Před vyhlášením veřejné zakázky budou představeny předpokládané zadávací podmínky veřejné zakázky potenciálním dodavatelům a veřejnosti v rámci veřejné předběžné tržní konzultace.

Účelem této tržní konzultace je získat informace potřebné pro správné nastavení zadávacích podmínek. Předběžná tržní konzultace se uskuteční 19. 5. 2016 v 9:30 v sídle zadavatele Na Poříčním právu 1/376, 128 01 Praha 2.

Zájemci se mohou registrovat nejpozději do 16. května 2016 na e-mailové adrese: jana.jandova@mpsv.cz. V registraci zájemci uvedou název dodavatele a jména zúčastněných osob. Zájemcům na základě doručené registrace bude odeslán email s potvrzením registrace.


Předběžná tržní konzultace podle nové evropské zadávací směrnice (2014/24/EU) je možností zadavatele předtím, než vyhlásí veřejnou zakázku, komunikovat s dodavateli a zjišťovat jejich možnosti a návrhy řešení. V rámci zvoleného modelu bude představen záměr zadavatele, včetně některých navrhovaných detailů jak předmětu veřejné zakázky, tak zadávacího řízení. Dodavatelé se pak budou moci k navrhovaným parametrům zakázky vyjádřit. Dojde tak ke zvýšení transparentnosti zadávacího řízení a získání relevantních a objektivních informací o možnostech trhu, tak aby mohl zadavatel optimálně nastavit zadávací podmínky veřejné zakázky resp. celkové řešení zadávacího řízení.

Předběžná tržní konzultace nesmí narušit hospodářskou soutěž a nesmí vést k porušení zásady zákazu diskriminace a zásady transparentnosti postupu zadavatele. Průběh a výsledek předběžné tržní konzultace tak bude zaznamenán v samostatné zprávě, která bude součástí zadávacích podmínek veřejné zakázky.
Možnost účastnit se tohoto jednání je otevřená. Účastnit se mohou zejména všichni potenciální zájemci o veřejnou zakázku.

Pro bližší informace lze kontaktovat:
Ing. Jana Jandová
tel.: 221 922 760
e-mail: jana.jandova@mpsv.cz
 
VI.3) INFORMACE O OBECNÉM PRÁVNÍM RÁMCI
Internetové stránky veřejné správy, kde lze získat informace
Daňové právní předpisy:
Právní předpisy týkající se ochrany životního prostředí:
Ochrana zaměstnanců a pracovní podmínky:
Další údaje o úřadech, kde lze získat informace o daních, ochraně životního prostředí, ochraně zaměstnanců a o pracovních podmínkách, vyplňte prosím v příloze A.II-IV (je-li to relevantní)
VI.4) DATUM ODESLÁNÍ TOHOTO OZNÁMENÍ:
09/05/2016 (dd/mm/rrrr)

Aktuální seznam příloh


PŘÍLOHA B
INFORMACE O ČÁSTECH ZAKÁZKY

Tato příloha se vztahuje k
NÁZEV PŘIDĚLENÝ ZAKÁZCE VEŘEJNÝM ZADAVATELEM
ČÁST ZAKÁZKY č.
1
NÁZEV
Potraviny
1) STRUČNÝ POPIS
Předmětem plnění této části veřejné zakázky budou dodávky potravin, ať již jde o suroviny k přípravě pokrmů, instantní pokrmy nebo o potraviny určené k přímé spotřebě.
2) SPOLEČNÝ SLOVNÍK PRO VEŘEJNÉ ZAKÁZKY (CPV)
 
Hlavní slovník
Doplňkový slovník (je-li to relevantní)
Hlavní předmět
15000000-8
 
Další předměty
 
 
 
 
3) MNOŽSTVÍ NEBO ROZSAH
(je-li známo, pouze číselné údaje) uveďte předpokládanou hodnotu bez DPH:
Měna:
nebo rozsah:
         
mezi
a
Měna:
4) ÚDAJ O ODLIŠNÉM DATU ZAHÁJENÍ ZADÁVACÍHO ŘÍZENÍ A/NEBO DOBĚ TRVÁNÍ ZAKÁZKY (je-li to relevantní)
Předpokládané datum zahájení zadávacího řízení (je-li známo):
(dd/mm/rrrr)
Doba trvání v měsících:
nebo dnech:
(ode dne zadání zakázky)
nebo Předpokládané datum (je-li známo)
 
zahájení stavebních prací
(dd/mm/rrrr)
dokončení stavebních prací
(dd/mm/rrrr)
5) DALŠÍ INFORMACE O ČÁSTECH ZAKÁZKY
-------------------------------------- (použijte tuto přílohu tolikrát, kolik je částí zakázky) --------------------------------------

PŘÍLOHA B
INFORMACE O ČÁSTECH ZAKÁZKY

Tato příloha se vztahuje k
NÁZEV PŘIDĚLENÝ ZAKÁZCE VEŘEJNÝM ZADAVATELEM
ČÁST ZAKÁZKY č.
2
NÁZEV
Hygienické potřeby
1) STRUČNÝ POPIS
Předmětem plnění této části veřejné zakázky budou dodávky hygienických potřeb a drogistického zboží.
2) SPOLEČNÝ SLOVNÍK PRO VEŘEJNÉ ZAKÁZKY (CPV)
 
Hlavní slovník
Doplňkový slovník (je-li to relevantní)
Hlavní předmět
33700000-7
 
Další předměty
 
 
 
 
3) MNOŽSTVÍ NEBO ROZSAH
(je-li známo, pouze číselné údaje) uveďte předpokládanou hodnotu bez DPH:
Měna:
nebo rozsah:
         
mezi
a
Měna:
4) ÚDAJ O ODLIŠNÉM DATU ZAHÁJENÍ ZADÁVACÍHO ŘÍZENÍ A/NEBO DOBĚ TRVÁNÍ ZAKÁZKY (je-li to relevantní)
Předpokládané datum zahájení zadávacího řízení (je-li známo):
(dd/mm/rrrr)
Doba trvání v měsících:
nebo dnech:
(ode dne zadání zakázky)
nebo Předpokládané datum (je-li známo)
 
zahájení stavebních prací
(dd/mm/rrrr)
dokončení stavebních prací
(dd/mm/rrrr)
5) DALŠÍ INFORMACE O ČÁSTECH ZAKÁZKY
-------------------------------------- (použijte tuto přílohu tolikrát, kolik je částí zakázky) --------------------------------------

PŘÍLOHA B
INFORMACE O ČÁSTECH ZAKÁZKY

Tato příloha se vztahuje k
NÁZEV PŘIDĚLENÝ ZAKÁZCE VEŘEJNÝM ZADAVATELEM
ČÁST ZAKÁZKY č.
3
NÁZEV
Základní domácí potřeby
1) STRUČNÝ POPIS
Předmětem plnění této části veřejné zakázky budou dodávky nádobí, prostředků na úklid případně dalších drobných potřeb pro domácnost.
2) SPOLEČNÝ SLOVNÍK PRO VEŘEJNÉ ZAKÁZKY (CPV)
 
Hlavní slovník
Doplňkový slovník (je-li to relevantní)
Hlavní předmět
39000000-2
 
Další předměty
 
 
 
 
3) MNOŽSTVÍ NEBO ROZSAH
(je-li známo, pouze číselné údaje) uveďte předpokládanou hodnotu bez DPH:
Měna:
nebo rozsah:
         
mezi
a
Měna:
4) ÚDAJ O ODLIŠNÉM DATU ZAHÁJENÍ ZADÁVACÍHO ŘÍZENÍ A/NEBO DOBĚ TRVÁNÍ ZAKÁZKY (je-li to relevantní)
Předpokládané datum zahájení zadávacího řízení (je-li známo):
(dd/mm/rrrr)
Doba trvání v měsících:
nebo dnech:
(ode dne zadání zakázky)
nebo Předpokládané datum (je-li známo)
 
zahájení stavebních prací
(dd/mm/rrrr)
dokončení stavebních prací
(dd/mm/rrrr)
5) DALŠÍ INFORMACE O ČÁSTECH ZAKÁZKY
-------------------------------------- (použijte tuto přílohu tolikrát, kolik je částí zakázky) --------------------------------------

PŘÍLOHA B
INFORMACE O ČÁSTECH ZAKÁZKY

Tato příloha se vztahuje k
NÁZEV PŘIDĚLENÝ ZAKÁZCE VEŘEJNÝM ZADAVATELEM
ČÁST ZAKÁZKY č.
4
NÁZEV
Textil
1) STRUČNÝ POPIS
Předmětem plnění této části veřejné zakázky budou dodávky výrobků z textilu (např. ručníky, utěrky, deky, ponožky, spodní prádlo).
2) SPOLEČNÝ SLOVNÍK PRO VEŘEJNÉ ZAKÁZKY (CPV)
 
Hlavní slovník
Doplňkový slovník (je-li to relevantní)
Hlavní předmět
18000000-9
 
Další předměty
39000000-2
 
 
 
 
3) MNOŽSTVÍ NEBO ROZSAH
(je-li známo, pouze číselné údaje) uveďte předpokládanou hodnotu bez DPH:
Měna:
nebo rozsah:
         
mezi
a
Měna:
4) ÚDAJ O ODLIŠNÉM DATU ZAHÁJENÍ ZADÁVACÍHO ŘÍZENÍ A/NEBO DOBĚ TRVÁNÍ ZAKÁZKY (je-li to relevantní)
Předpokládané datum zahájení zadávacího řízení (je-li známo):
(dd/mm/rrrr)
Doba trvání v měsících:
nebo dnech:
(ode dne zadání zakázky)
nebo Předpokládané datum (je-li známo)
 
zahájení stavebních prací
(dd/mm/rrrr)
dokončení stavebních prací
(dd/mm/rrrr)
5) DALŠÍ INFORMACE O ČÁSTECH ZAKÁZKY
-------------------------------------- (použijte tuto přílohu tolikrát, kolik je částí zakázky) --------------------------------------